تماس با ما

پست الکترونیک
info@parsdata.com
تلفن دفتر
۸۸۹۱۰۲۷۴ و ۸۸۹۱۰۲۸۱ و ۸۸۹۱۰۲۸۰ و ۸۴۱۰۰ - ۹۸۲۱+
دورنگار:
۸۸۹۱۰۲۷۵ - ۹۸۲۱+
آدرس
تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع مطهری، کوچه حسینی راد، پلاک 13.
کد پستی:
۱۵۹۵۸۳۵۷۳۷